Prekladateľské služby

Bežné preklady:

Sú preklady, ktoré nemusia byť úradne overené, zviazané trikolórou a opatrené okrúhlou pečiatkou.

Napríklad: životopis, žiadosť, prezentácia firmy atď.

Úradne overené preklady:

Preklad podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný prekladateľom vymenovaným ministrom spravodlivosti a zapísaným v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti. Slúži ako preklad pre štátne orgány a inštitúcie.

Napríklad: výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, rodný list, sobášny list, vysvedčenie, certifikát, výučný list, diplom, lekárska správa, doklad o práceneschopnosti, zmluvy, doklady od dovezených vozidiel atď.

 

Prekladateľské služby