Pravidlá používania diskusného fóra

  • Skôr ako položíte otázku, presvedčte sa, či takú otázku nepoložil niekto pred Vami a nie je už zodpovedaná.
  • Píšte zrozumiteľne, pokiaľ je to možné spisovne a s diakritikou. Je to potom ľahšie čitateľné.
  • Pred odoslaním príspevku si ho dôkladne prečítajte a až potom ho odošlite. Vynechané riadky sú zakázané.
  • Opakované odosielanie tej istej správy aj po jej odstránení administrátorom bude považované za porušenie pravidiel fóra.
  • Úmyselná reklama na iné diskusné fórum, stránku podobného zamerania, alebo akékoľvek odkazy na stránky s úmyslom propagácie, či vlastného prospechu sú zakázané. Netýka sa to odkazov, ktoré majú informačnú hodnotu. Tiež je zakázaná akákoľvek iná reklama bez predchádzajúceho povolenia administrátora.
  • Zakázaná je akákoľvek diskriminácia, či už ide o diskrimináciu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie, národa a i. Tiež sú zakázané vulgárne príspevky, či príspevky podnecujúce násilie. Takéto príspevky budú vymazané.
  • Fórum nezaručuje pravdivosť informácií. Každý príspevok je vyjadrením osobného názoru autora a s týmto názorom sa administrátor nemusí stotožniť.
  • Zakázané je zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, pornografiu a podobne.
  • Zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za administrátora alebo správcu.
  • Žiadame Vás, aby ste nezneužívali diskusie na vyhrážky, obťažovanie, reklamu, nevnucovali svoje názory ostatným a k ostatným používateľom našich služieb pristupovali s úctou,. Akékoľvek osobné útoky, zvlášť voči ostatným diskutujúcim sú neprípustné. Administrátor si vyhradzuje právo vymazať alebo nezverejniť niektoré diskusné príspevky.